media
Nguyễn Thị Ngọc Linh
Phó Trưởng Bộ môn Quản trị Khách sạn
đơn vị
Du lịch
Bằng cấp
Thạc sĩ
Liên hệ
linh.ntn@vlu.edu.vn