media
Tạp chí Sinh viên
Tạp chí Sinh viên Văn Lang số 16 - Tháng 03.2022
Tác Giả
Van Lang University
Ngày
02/02/2023

Với số phát hành vào tháng Ba - tháng Thanh niên, Ban biên tập Tạp chí Sinh viên Văn Lang chọn chủ đề “Người trẻ 4.0” và bài viết chủ đề về “Uy quyền lộng lẫy” của người trẻ, trích từ bài viết trong cuốn sách cùng tên của ThS. Đào Thị Diễm Trang - giảng viên Khoa Xã hội & Nhân văn Trường Đại học Văn Lang.