media
Nguyễn Văn Bình
Phó Trưởng Bộ môn
đơn vị
Kỹ thuật Ô tô
Bằng cấp
Thạc sĩ
Liên hệ
binh.nv@vlu.edu.vn

Trình độ học vấn

Giảng dạy

Bài báo khoa học

Thành tựu nổi bật