media
Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Phó Trưởng khoa
đơn vị
Kỹ thuật Ô tô
Bằng cấp
Tiến sĩ
Liên hệ
luu.npt@vlu.edu.vn

Trình độ học vấn

Giảng dạy

Bài báo khoa học

Thành tựu nổi bật