media
Nguyễn Bảo Tuấn
Giảng viên
đơn vị
Kiến trúc
Bằng cấp
Thạc sĩ
Liên hệ
tuan.nb@vlu.edu.vn

Trình độ học vấn

Giảng dạy

Bài báo khoa học

Thành tựu nổi bật