media
Đỗ Phú Hưng
Trưởng Khoa
đơn vị
Kiến trúc
Bằng cấp
Tiến sĩ
Liên hệ
hung.dp@vlu.edu.vn

Trình độ học vấn

Giảng dạy

Bài báo khoa học

Thành tựu nổi bật